header banner

Privacybeleid

Datum: 16/05/2018

Uw privacy is belangrijk voor Women’s District vzw, met maatschappelijke zetel te Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 320 – 9000 Gent, RPR Gent en ondernemingsnummer BE0651.917.501(Hierna genoemd “Women’s District”, “wij” of “ons”).

Wanneer u een beroep doet op de diensten van Women’s District, vertrouwt u haar uw persoonsgegevens toe. Met dit Privacybeleid willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website www.womensdistrict.be (Hierna genoemd de “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen Women’s District en haar leden,  bezoekers van events en business partners.

1. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?

Uw gegevens worden verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (naam, adres, taal,…), alsook complexere informatie (zoals ondernemingen waarbij u betrokken bent, de functies die u uitoefent binnen deze ondernemingen, etc.), die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van diensten van Women’s District waarop u beroep doet.

 • Women’s District kan volgende gegevens verwerken, die u zelf aan Women’s District heeft verstrekt:
  • Identificatiegegevens;
  • Financiële bijzonderheden;
  • Opleiding en vorming;
  • Beroep en betrekking;
  • Beeldopnamen
  • Geluidsopnamen
 • Women’s District kan gegevens verwerken, die Women’s District verzamelt door middel van de Website. De meeste informatie is op of via de Website beschikbaar zonder dat u uw persoonsgegevens dient te verstrekken. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. Women’s District verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals raciale of etnische gegevens, gegevens over het seksuele leven,…

2. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Women’s District verzamelt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Women’s District gebruikt uw persoonsgegevens om de diensten waarop u beroep doet, te leveren:

 • Inschrijving op een evenement
 • Lid worden
 • Op de hoogte gehouden worden voor komende evenementen

Behoudens de van toepassing zijnde gegevensprivacywet en, waar relevant, uw toestemming, kan uw Persoonlijke Informatie worden gebruikt en vrijgegeven met betrekking tot sociale mediadiensten (Facebook, LinkedIn, Instagram) van Women’s District om ons en onze evenementen te promoten.

3. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Women’s District kan uw persoonsgegevens aan andere deelnemers van het desbetreffende evenement verstrekken, zodat u informatie en opportuniteiten ontvangt die voor u van belang kunnen zijn.

Women’s District kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Women’s District en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Women’s District kan tevens uw persoonsgegevens openbaar maken aan de bevoegde autoriteiten wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer deze (1) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

4. Opslag persoonsgegevens

Women’s District bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “gebruik persoonsgegevens”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Women’s District uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

5. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen via mail naar hello@womensdistrict.be of per post naar Women’s District - Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 320 - 9000 Gent.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Women’s District mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Women’s District kan uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van andere in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden aangemerkt: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten en evenementen meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke email van hello@womensdistrict.be.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Women’s District neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om uw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek “Contactgegevens”.

7. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbescherminsgregelgeving hebben dan uw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

8. Update privacy verklaring

Women’s District is gerechtigd om dit privacybeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij adviseren u dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

9. Andere websites

Dit privacybeleid heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte site steunen.

10. Klachten

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop Women’s District uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht bij de Privacy Commissie indienen.

11. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via mail naar hello@womensdistrict.be of per post naar Women’s District - Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 320 - 9000 Gent of telefonisch op 09/277.77.00.