header banner

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Women’s District: Women’s District, vereniging zonder winstoogmerk, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 320, B-9000 Gent, Tel. 09/277.77.00, RPR Gent, Afdeling Gent, BE0651.917.50;
b) Bezoeker: de partij die zich inschrijft voor een event als Guest en die geen lid van de VZW is;
c) Inschrijving: de registratie voor een event, gevolgd door de betaling van het inschrijvingsgeld;
2. Alle Inschrijvingen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Women’s District.

2. Toepasselijkheid

1. De Bezoeker verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Women’s District en de Bezoeker.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de Bezoeker wordt door Women’s District uitdrukkelijk niet aanvaard.

3. Totstandkoming en betaling

1. De Inschrijving komt tot stand op het moment dat de Bezoeker het inschrijvingsgeld betaalt.
2. Na ontvangst van uw Inschrijving krijgt u via e-mail een bevestiging van uw Inschrijving.

4. Prijs

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

5. E-mail en internetgebruik

De Bezoeker en Women’s District kunnen door middel van elektronische post (e-mail) en internet met elkaar communiceren. De Bezoeker is verantwoordelijk voor het invullen van een juist email adres en het nakijken van eventueel tegengehouden mails van Women’s District door SPAM-filters. Bij gebreke hieraan kan de klant zich niet wenden tot Women’s District met het oog op het bekomen van een terugbetaling.

6. Geheimhouding

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of regel haar daartoe verplicht zijn Women’s District en de door Women’s District ingezette personen verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Bezoeker. De Bezoeker kan ter zake ontheffing verlenen.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Bezoeker is Women’s District niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de Bezoeker ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt voor in het geval Women’s District, een voor haar optredend persoon of een op enige wijze door haar gelaste persoon, voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Women’s District behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alles wat Women’s District ontwikkelt, vóór of tijdens de uitvoering van het event.

8. Herroepingsrecht

In alle andere gevallen is er geen herroepingsrecht en u beschikt als consument niet over het recht om van de aankoop af te zien. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument aan de overeenkomst kan verzaken, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via deze website, op grond van artikel VI.53,12° van het Wetboek Economisch recht. 

9. Aansprakelijkheid

1. Women’s District is slechts aansprakelijk voor zover er door haar een grove of opzettelijke fout wordt begaan. Voor zover Women’s District bij de uitvoering van haar event afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout en opzet. Women’s District is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of de lichte fout.
2. Women’s District is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden en advocatenkosten. Women’s District is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de Bezoeker tegen eventuele aanspraken van derden. De Bezoeker vrijwaart daarentegen Women’s District voor alle aanspraken van derden. 
3. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval.
4. De Bezoeker gaat er mee akkoord om geen aansprakelijkheidsvordering in te stellen voortvloeiend uit of verband houdend met de Inschrijving, noch op contractuele, noch op buitencontractuele noch op een andere grond, ten laste van één van de bestuurders van Women’s District . De voorgaande uitsluiting is niet van toepassing op enige aansprakelijkheid, die volgens het Belgische recht niet kan worden uitgesloten.

10. Persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid. Het privacybeleid is te consulteren op de website van Women’s District : www.womensdistrict.be
2. De Bezoeker staat zelf in voor het consulteren van het onder 1. bedoelde privacybeleid.

11. Afstand van recht

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Women’s District zal de rechten en bevoegdheden van Women’s District onder deze Inschrijving niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Inschrijving zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

12. Conversie en strijdige bepalingen

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Inschrijving (geheel of gedeeltelijk) geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Inschrijvingen tussen de Bezoeker en Women’s District is Belgisch recht van toepassing.
2. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met de Inschrijving tussen de Bezoeker en Women’s District, beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de maatschappelijke zetel van Women’s District.